Povrat i zamjena

MATERIJALNI NEDOSTACI

Egmont d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:
1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene,
4. raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti tvrtki Egmont d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

• na e-mail adresu: croinfo@egmont.com,
• na adresu: Egmont d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, Kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na croinfo@egmont.com kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Egmont d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Egmont d.o.o.

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je kupac ili treća osoba određena od strane kupca zaprimila robu. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac mora obavijestiti Egmont d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji Kupac raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora Kupac snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Egmont d.o.o. neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka prethodno navedenog roka poslao robu trgovcu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Tvrtka Egmont d.o.o. dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti Kupca o jednostranom raskidu ugovora, vratiti Kupcu što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju Kupac vraća oštećena i nije za daljnju prodaju, tvrtka Egmont d.o.o. nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem Kupca umanjena vrijednost, tvrtka Egmont d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća Kupcu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca trošak povrata robe snosi Kupac.

close

OSTVARITE

10% POPUSTA

PRIJAVOM NA NEWSLETTER